Home Websitevoorwaarden

Website Voorwaarden

Websitevoorwaarden Tupperware Nederland B.V.

1. Inleiding

1.1. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Tupperware Nederland B.V. ("Tupperware Nederland").

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van (de informatie op) de website van Tupperware Nederland ("Website") en alle verlanglijsten die door een consument ("Consument") worden ingediend op de Website.

2. Toevoegen aan winkelwagen

2.1. Via de Website kan een Consument een winkelwagen versturen met Tupperware-artikelen, deze zal Tupperware Nederland doorsturen aan een Tupperware Distributeur (“Distributeur”).

2.2. Het versturen van een winkelwagen gaat als volgt:
(a) Via de artikelsectie van de Website kunnen Tupperware-artikelen individueel toegevoegd worden aan het winkelwagentje.
(b) Indien een Consument de inhoud van het winkelwagentje wil zien, dient de Consument de winkelwagen knop in te drukken.
(c) De Consument krijgt vervolgens een overzicht van de artikelen die hij heeft geselecteerd, alsmede de adviesprijzen (inclusief BTW) en de bezorgingskosten.
(d) De Consument kan de inhoud van zijn winkelwagentje wijzigen indien nodig.
(e) Indien de Consument akkoord is met de inhoud van zijn winkelwagentje, met de Privacyverklaring, de Websitevoorwaarden van Tupperware Nederland en het feit dat de inhoud van zijn winkelwagentje wordt doorgegeven aan een Distributeur, dient de "verzenden"-button te worden ingedrukt.
(f) De Consument wordt dan gevraagd een aantal gegevens in te voeren.
(g) De inhoud van het winkelwagentje wordt vervolgens door Tupperware Nederland doorgegeven aan een van haar Distributeurs, die de aanvraag verder zal afhandelen zoals hierna bepaald. Consument ontvangt ter bevestiging een e-mail met de gegevens sub (f) en de naam van de Distributeur.

2.3. Alleen Consumenten met een adres in Nederland kunnen de inhoud van een winkelwagentje versturen. Indien het bedrag van de artikelen in een winkelwagen het op de Website vermelde drempelbedrag niet haalt, kan de aanvraag niet worden gedaan.

3. Totstandkoming koopovereenkomst

3.1. Nadat de inhoud van het winkelwagentje door Tupperware Nederland is doorgegeven aan een van haar distributeurs, zal een door de betreffende Distributeur aangewezen Demonstratrice (hierna “Demonstratrice”), binnen redelijke termijn (streeftijd 7 werkdagen na ontvangst informatie), contact opnemen met de Consument om een afspraak te maken voor het leveren, demonstreren en/of verkopen van de Tupperware-artikelen.

3.2. De Demonstratrice vertegenwoordigt de Tupperware Distributeur. Zij zal de prijs en leveringsvoorwaarden van de Tupperware-artikelen aan Consument mededelen. Indien de Consument daarmee instemt, zullen de Consument en de Distributeur terzake met elkaar een bindend koopovereenkomst ("Koopovereenkomst") sluiten.

3.3. Tijdens een afkoelingsperiode heeft de Consument het recht om een Koopovereenkomst ongedaan te maken. De Distributeur zal de Consument hierover informeren.

3.4. Tupperware Nederland heeft met haar Distributeurs afspraken gemaakt over de verdere afhandeling van winkelwagens. Tupperware Nederland kan echter niet garanderen dat haar Distributeurs ingezonden winkelwagen altijd (voortvarend) zullen afhandelen. Tupperware Nederland is geen partij bij een eventuele Koopovereenkomst en staat er ook niet voor in dat er altijd een Koopovereenkomst tot stand zal komen. Tupperware Nederland bepaalt niet de voorwaarden van de Koopovereenkomst of de prijs waartegen de bestelde artikelen door een Distributeur worden verkocht.

4. Gebruik en garantie Tupperware-artikelen

4.1. Elk Tupperware-artikel (of onderdeel ervan) dat een fabricage- of materiaal- fout vertoont, wordt GRATIS vervangen. Tupperware Nederland kan echter geen kleurgarantie geven. Indien vervanging niet mogelijk is (omdat het onderdeel niet meer verkrijgbaar is of een wijziging onderging) wordt, bij inlevering van het complete artikel, het artikel naar keuze vervangen door een artikel met dezelfde geldwaarde (als laatstgeldende verkoopprijs) of, met bijbetaling, door een artikel met een hogere geldwaarde.

4.2. Gebruiksslijtage of verkeerd gebruik vallen niet onder garantie.  Voor bepaalde Tupperware-artikelen gelden afwijkende garantiebepalingen b.v. scharnierproducten.  U herkent deze aan het 3  –symbool waarbij het cijfer de garantieperiode aangeeft. Niet onder garantie vallen zogenaamde "Non-Tupperware"-artikelen. Dit zijn bijvoorbeeld tassen, textiel of andere producten die voor langere of kortere tijd als aanvulling op bepaalde verkoopacties worden gegeven of verkocht. Bij producten die men gratis heeft gekregen c.q. “verdiend” zijn, en niet in de verkoop zijn (geweest), is vervanging / vergoeding ter beoordeling van de Distributeur

4.3. Consument dient in alle (garantie)gevallen een geldig en gedateerd aankoopbewijs te kunnen overleggen.

4.4. Tupperware-artikelen zijn bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik en voor het bewaren van levensmiddelen (tenzij anders vermeld). Ze zijn vaatwasmachinebestendig (na 1981) en bestand tegen temperaturen tot 85°C. De series MicroPop, CrystalPlus, MicroPlus, UltraPlus,,UltraPro en MultiFlexvormen zijn geschikt voor magnetrongebruik (zie de aldaar vermelde temperaturen); overige Tupperware-producten zijn hiervoor niet bedoeld. Voor invriezen adviseert Tupperware Nederland haar diepvriesdozen. Indien een product is voorzien van een bijsluiter, wordt Consument geacht deze nauwkeurig te lezen en te bewaren.

4.5. Normale gebruiksslijtage of verkeerd gebruik (b.v. sneden, stoten, vallen, oververhitting) vallen vanzelfsprekend niet onder garantie. Mocht hierdoor een artikel en/of onderdeel in het ongerede zijn geraakt, dan kan Consument in de meeste gevallen een beroep doen op de losse onderdelenservice van Tupperware Nederland. Tegen betaling ontvangt Consument dan het betreffende onderdeel (geen kleurgarantie) zodat het artikel weer functioneel is. Deze service wordt verleend via de Demonstratie: losse onderdelen worden dan met de bestellingen afgeleverd.

5. Louter informatieve waarde. Aanbod en beschikbaarheid Website

5.1. Tupperware Nederland gaat slechts een inspanningsverbintennis aan om ervoor te zorgen dat de informatie op de Website zoals de informatie over de Tupperware-artikelen, waaronder de adviesprijzen daarvan, volledig en juist is. Tupperware Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit indien deze informatie onvolledig is of vergissingen bevat, alsmede voor ieder gebruik van deze informatie door Consument. In het bijzonder garandeert Tupperware Nederland niet dat er een Koopovereenkomst tot stand komt tussen Distributeur en Consument en tegen de adviesprijzen die op de Website worden vermeld.

5.2. Tupperware Nederland staat er niet voor in dat de Website te allen tijde ongestoord beschikbaar is en dat alle functionaliteiten van de Website beschikbaar zijn. Tupperware Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze Website en voor sites die niet door Tupperware Nederland worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Tupperware Nederland.

5.3. Tupperware Nederland is te allen tijde gerechtigd om de informatie op de Website, functionaliteit van de Website, het aanbod van artikelen die zij via haar Website aanbiedt voor de winkelwagen en de adviesprijs daarvan aan te passen of in voorkomend geval te corrigeren (al dan niet met terugwerkende kracht) en om te besluiten helemaal geen artikelen meer aan te bieden voor de winkelwagen.

5.4 Aan gegevens die door downloaden van de Website zijn verkregen kan geen bewijs worden ontleend voor zover zij afwijken van elders door Tupperware Nederland gepubliceerde gegevens.

6. Juridische informatie

6.1. Tupperware Nederland is gevestigd aan de Rijksstraatweg 113 -117, 3632 AB te Loenen aan de Vechten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30037444. Tupperware Nederland kan bereikt worden op telefoonnummer 0800-2358877. Voor vragen of opmerkingen kan ook contact worden opgenomen via klanteninformatie@tupperware.com. Het BTW-nummer van Tupperware Nederland is NL 001111012B01.

6.2 Tupperware is een gedeponeerd handelsmerk. De inhoud van de website wordt beschermd door rechten van intellectueel eigendom, zoals het auteursrecht. Het is niet toegestaan om foto's, afbeeldingen en teksten die op deze website staan te kopiëren, openbaar te maken of te gebruiken anders dan voor eigen persoonlijk gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van Tupperware Nederland.

6.3 Het is mogelijk om vanaf de Website elektronische berichten naar Tupperware Nederland te sturen. Tupperware Nederland betracht daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid, maar garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Tupperware Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan.

7. Klachten(procedures)

7.1. Als de Consument een probleem of vraag heeft betreffende een aankoop, dient de Consument zich te wenden tot de Distributeur die hem het artikel heeft verkocht.

7.2. Een klacht ontstaat indien het probleem of de opmerking die de Consument heeft over een aankoop niet naar tevredenheid door de Distributeur is opgelost

7.3. Indien het contact met de Distributeur voor de Consument niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, kan de Consument zich met de klacht wenden tot Tupperware Nederland.

7.4. Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten door de Consument volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, tijdig nadat de Consument het gebrek heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument terzake zijn rechten verliest.

7.5. Tupperware Nederland dient de klacht van de Consument in behandeling te nemen. Binnen acht werkdagen dient de Consument een bericht van ontvangst van de klacht te hebben ontvangen en binnen veertien werkdagen een inhoudelijke reactie.

8. Toepasselijk recht en rechtsprekende instantie

8.1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Uitsluitend de rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen