Wij gebruiken cookies om uw ervaring met onze website te optimaliseren en voor een onbeperkt gebruik van alle functies. Social media-cookies en reclamecookies van derden bieden u doelgerichte inhoud die is afgestemd op uw interesses, maken interactie met sociale netwerken mogelijk en stellen ons in staat bezoeken te volgen. Meer informatie over deze cookies en de verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring. Door te klikken op "accepteren" gaat u akkoord met het gebruik van cookies en de daarmee gepaard gaande verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw instellingen te allen tijde wijzigen door naar de "Cookie-instellingen" onderaan de pagina te gaan.

Website voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE
WWW.TUPPERWARE.NL
Datum van de laatste wijziging: 08/11/2018

Artikel 1: Algemeenheden
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing wanneer u zich toegang verschaft tot de website www.tupperware.nl (de “Website”), geëxploiteerd door en eigendom van Tupperware Nederland B.V. met maatschappelijke zetel te 113 -117 Rijksstraatweg, Loenen aan de Vecht, 3632 AB en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent) onder het nummer 0400.318.208 (“Tupperware”, “wij”, “ons” of “onze”).

Wij raden u aan om deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen. Door de raadpleging en het gebruik van de Website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze te hebben aanvaard. Indien u deze Algemene Voorwaarden of ons Privacybeleid niet aanvaardt, gelieve de Website niet te gebruiken. Verder, door het gebruik van de Website accepteert u juridisch gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 : Aansprakelijkheidsbeperking
De Website en alle hierop beschikbare documenten en pagina’s worden aan de Gebruiker verstrekt in de staat waarin ze beschikbaar zijn ("as is" en "as and when"). Tupperware geeft geen garantie met betrekking de juistheid, pertinentie, volledigheid, of toepasselijkheid voor een bepaald doel van de Website of de hierop te vinden informatie. Het is uw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat de Website, en alle informatie die hierop te vinden is, geschikt is voor uw noden.
Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zich kan voordoen op uw informaticasystemen en/of voor enig verlies van gegevens dat resulteert uit uw gebruik van de Website.
Tupperware kan niet aansprakelijk worden gesteld omwille van een technische onbeschikbaarheid van de verbinding, of deze nu te wijten is aan een geval van overmacht, aan een onderhoud, aan een update, aan een wijziging van de Website, aan een tussenkomst van de host provider, aan een interne of externe staking, aan een netwerkpanne, dan wel aan een storing van de stroomvoorziening.
U aanvaardt dat de navigatie op en het gebruik van de Website afhankelijk is van de goede werking van het internet, de systemen en diensten van derden. Tupperware is enkel gebonden door een middelenverbintenis; haar aansprakelijkheid kan niet in het gedrang komen voor schade die voortkomt uit het gebruik van het internet, zoals verlies van gegevens, een binnendringen, een virus, een storing van de dienst en dergelijke.
U bevestigt expliciet de Website op eigen risico en op uw exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken. De Website verschaft informatie ter informatie, met eventuele imperfecties, fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden, of andere dubbelzinnigheden. In alle hypotheses kan Tupperware in geen geval aansprakelijk zijn:

  • voor enige directe of indirecte schade, met name deze die betrekking heeft op verlies van omzet, gederfde winst, verlies van clientèle, gegevens of reputatie die onder andere zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Website, of ook door de onmogelijkheid deze te gebruiken;
  • voor een incorrect functioneren, een niet beschikbare toegang, een verkeerd gebruik, een verkeerde configuratie van uw computer, of nog een gebruik van een niet gebruikelijke browser;
  • voor de inhoud van advertenties en andere koppelingen of externe bronnen die voor u toegankelijk zijn vanaf de Website.
     

Artikel 3: Hypertext koppelingen
De Website kan hypertext koppelingen bevatten naar andere websites van derden.
U erkent bijgevolg dat Tupperware niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige bewezen of beweerde schade of verliezen, die het gevolg zijn of verband houden met het gebruik of met de kennisname van de inhoud, advertenties, producten of diensten beschikbaar op die websites of externe bronnen.
Bovendien kunnen de gebruiksvoorwaarden van deze websites of externe bronnen verschillen van deze Algemene Voorwaarden, Tupperware nodigt u uit om kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van toepassing op deze websites of externe bronnen.
Indien, ondanks de inspanningen van Tupperware, een van de hypertext koppelingen aanwezig op de Website doorverwijst naar een website of een bron op het internet waarvan de inhoud niet in overeenstemming met de vereisten van de Belgische wet is of lijkt, gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen met ons via het e-mailadres, tupperwarebelgiummarketing@tupperware.com, teneinde ons te informeren over het adres van de webpagina’s van de website van de betrokken derde alsook van de motieven van de beweerde onwettigheid.

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de producten en/of diensten, alsook de plannen, de programmering, de documentatie en alle andere materialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt in het kader van de voorbereiding of het gebruik van de Website behoort exclusief toe aan Tupperware of aan haar leveranciers. Het gebruik van de Website impliceert geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten.
U ontvangt geen enkel gebruiksrecht of ander intellectueel eigendomsrecht op de Website of op de informatie die hierop te vinden is.
U zal geen informatie te vinden op de Website verdelen, dupliceren, of ter beschikking stellen van derden, noch geheel, noch gedeeltelijk, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tupperware. Evenwel kan u de Website en de informatie gebruiken voor uw persoonlijk gebruik.
Bepaalde informatie kan worden gedownload vanaf deze Website. Deze informatie is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder aan dit artikel.

Artikel 5: Nietigheid en/of niet-afdwingbaarheid
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de toepassing ervan onuitvoerbaar is of wordt, om eender welke reden of in eender welke omstandigheden, op welk niveau dan ook, zal dit niet geacht worden afbreuk te doen aan de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Deze andere voorwaarden blijven volledig van kracht.

Artikel 6: Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, in overeenstemming met de geldende reglementering. In dat geval, zullen wij u verwittigen en u op de hoogte brengen van de wijzigingen doorgevoerd aan deze Algemene Voorwaarden. Volgend op enig gebruik van de Website of onze diensten na de kennisgeving van deze wijzigingen, wordt u geacht de nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard. De datum van de laatste wijziging aan deze Algemene Voorwaarden is vermeld bovenaan deze webpagina.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.
Elk geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

Top